Πράξη 35/18-12-2013: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα


Πράξη 35/18-12-2013
Παράταση της Ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 280/19-12-2013

+